ΑΠ 876/2017

Πτωχευτική ανάκληση. Σύμβαση μίσθωσης.

Στις υποχρεωτικά ανακαλούμενες από το δικαστήριο πράξεις συγκαταλέγονται οι χαριστικές δικαιοπραξίες του οφειλέτη, καθώς και οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις που χαρακτηρίζονται από σημαντική δυσαναλογία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής σε βάρος του οφειλέτη. Τέτοια, υπέρμετρα επαχθή για τα συμφέροντα του οφειλέτη, σύμβαση αποτελεί και η εκμίσθωση ακινήτου του έναντι ιδιαιτέρως χαμηλού μισθώματος.

Δείτε περισσότερα εδώ.