Παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη

ΑΠ 638/2019 (Πολ.)

Καταστροφή ξένου πράγματος

Αν τρίτος καταστρέψει ξένο πράγμα πράγμα, ο κύριος δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της θετικής ζημίας του, που συνίσταται στην αντικειμενική (εμπορική) αξία του πράγματος κατά τον χρόνο της πρώτης συζήτησης της αγωγής. Αν οι απαιτούμενες δαπάνες για την αποκατάσταση της βλάβης του καταστραφέντος πράγματος (λ.χ. οχήματος) είναι ίσες ή υπερβαίνουν το κόστος απόκτησης άλλου πράγματος, ισάξιου με εκείνο που έχει υποστεί ζημία, τότε ο κύριος που επισκεύασε αυτοβούλως το πράγμα με δικά του έξοδα, τα οποία εν συνεχεία αναζητεί από τον ζημιώσαντα ως θετική ζημία, παραβιάζει το καθήκον του για περιορισμό της ζημίας του κατ’ άρθρον 300 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή ο κύριος επιβαρύνεται με το μέρος της δαπάνης που υπερβαίνει την αξία του καταστραφέντος.

Δείτε περισσότερα εδώ.