ΑΠ 601/2022 (Πολ.)

Καταδολίευση δανειστών

Η πλήρωση του πραγματικού του άρθρου 939 ΑΚ δεν επιφέρει κατ’ αρχήν ως έννομη συνέπεια την θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης. Εφόσον όμως συντρέχουν περισσότερα ή βαρύτερα στοιχεία από εκείνα που απαιτούνται κατά τις διατάξεις περί καταδολίευσης δανειστών, όπως η στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης ή η ύπαρξη συμπαιγνίας μεταξύ οφειλέτη και τρίτου-αντισυμβαλλομένου, δεν ισχύει ο ως άνω αποκλεισμός. Καταδολιευτική απαλλοτρίωση ακινήτου από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας (και μέλη του δ.σ. αυτής) σε ad hoc συσταθείσα παράκτια εταιρεία και εν συνεχεία περαιτέρω μεταβίβαση του ακινήτου από την παράκτια εταιρεία στα ως άνω φυσικά πρόσωπα ατομικά. Κρίθηκε ότι η εν λόγω συμπεριφορά είναι μεθοδευμένη και ενέχει συμπαιγνία εκ μέρους των εκποιούντων και μετέπειτα αγοραστών· ως εκ τούτου αποτελεί και αδικοπραξία.

Δείτε περισσότερα εδώ.