ΑΠ 553/2020 (Πολ.)

Ασφάλιση ενυπόθηκου ακινήτου

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης μέχρι το ποσό της υποθήκης (και συνακόλουθα μόνος νομιμοποιούμενος να ασκήσει αγωγή κατά του ασφαλιστή για καταβολή της αποζημίωσης μέχρι το εν λόγω ποσό) είναι ο ενυπόθηκος δανειστής. Τα παραπάνω ισχύουν mutatis mutandis και για τον προσημειούχο δανειστή. Όταν, δηλαδή, στη θέση του βεβαρημένου πράγματος υπεισέρχεται χρηματική αξία λόγω καταστροφής του, η οποία σηματοδοτεί συγχρόνως και την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, τότε όλοι οι πιστωτές κατατάσσονται επί του ασφαλίσματος, χωρίς να χωρεί τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη. Επομένως, και ο προσημειούχος δανειστής είναι δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης, με τη διαφορά ότι κατατάσσεται επί αυτής “τυχαία”.

Δείτε περισσότερα εδώ.