ΑΠ 55/2021 (Πολ.)

Αναγκαστική εκτέλεση κατά το ν.δ. της 17.7/13.8.1923

Έννοια ακινήτου κατά τον ΑΚ∙ το πλοίο θεωρείται κατ’ αρχήν κινητό πράγμα. Η διάταξη του άρθρου 992 παρ. 1 εδ. γ΄ του ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις για την κατάσχεση ακινήτων τυγχάνουν εφαρμογής και για την κατάσχεση πλοίων, αφορά μόνο στις ρυθμίσεις του οικείου κεφαλαίου του ΚΠολΔ. Το εύρος ισχύος και ο σκοπός του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 καταλαμβάνει αποκλειστικώς τα ακίνητα, χωρίς να μπορεί να επεκταθεί, δεδομένης της βαρύτητας των εννόμων συνεπειών της επιβολής αναγκαστικής κατάσχεσης επί πλοίων, και στα τελευταία.

Δείτε περισσότερα εδώ.