ΑΠ 50/2021 (Πολ.)

Προσημείωση υποθήκης

Προσημείωση υποθήκης. Οι αρχές της δημοσιότητας και της ειδικότητας διέπουν και την προσημείωση υποθήκης.  Αν τα βαρυνόμενα ακίνητα είναι συνεχόμενα και χρησιμοποιούνται ενιαία, για να είναι έγκυρη η εγγραφή της προσημείωσης, η περιγραφή τους πρέπει να γίνεται διακριτώς, κατά τρόπο που να μην δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την ταυτότητά τους. Διαφορετικά, η εγγραφείσα προσημείωση είναι άκυρη και μπορεί να ζητηθεί η εξάλειψή της από οποιονδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον. Αρχή του αδιαιρέτου της υποθηκικής ευθύνης. Περισσότερα ακίνητα επί των οποίων έχει συσταθεί προσημείωση υποθήκης προς εξασφάλιση της ίδιας απαίτησης παραμένουν υπέγγυα μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή της. Εάν το ενυπόθηκο ακίνητο διαιρεθεί μεταγενέστερα σε περισσότερα αυτοτελή μέρη ή συσταθεί επ’ αυτού οριζόντια ιδιοκτησία, καθένα από τα μέρη ή κάθε οριζόντια ιδιοκτησία παραμένει υπέγγυο[-α] για ολόκληρη την ασφαλιζόμενη απαίτηση.

Δείτε περισσότερα εδώ.