ΑΠ 37/2021 (Πολ.)

Σωματείο

Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι περιλαμβάνει και την ελευθερία επιλογής των κατάλληλων οργανωτικών μέσων για την επίτευξη του σκοπού του σωματείου. Η παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού ή η εσφαλμένη ερμηνεία τους δεν ελέγχεται αναιρετικά, εκτός εάν παραβιάσθηκαν οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Αρχή της ισοτιμίας των μελών έναντι του σωματείου. Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν κατ’ αρχήν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή βάσει διάταξης του καταστατικού, αρχικού ή τροποποιηθέντος, είναι δυνατόν να απονέμονται ή να αφαιρούνται δικαιώματα από ορισμένα μέλη του σωματείου ή αντίστοιχα να επιβάλλονται ή να καταργούνται υποχρεώσεις τους. Η τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον αφορά στην απονομή/αφαίρεση ιδιαίτερων δικαιωμάτων ή στην επιβολή/κατάργηση υποχρεώσεων, πρέπει να γίνεται με απόφαση όλων των μελών και δεν αρκεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 99 ΑΚ αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Δείτε περισσότερα εδώ