ΑΠ 205/2020 (Πολ.)

Εγγύηση

Η απαίτηση του δανειστή κατά του εγγυητή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή από την υπερημερία του πρωτοφειλέτη, η οποία επέρχεται (και) με την παρέλευση της συμφωνηθείσης δήλης ημέρας για την εκπλήρωση της κύριας παροχής. Ένσταση διζήσεως του εγγυητή.  Τα κατατεθέντα σε τραπεζικό λογαριασμό χρήματα δεν αποτελούν κινητά πράγματα του πρωτοφειλέτη κατά την έννοια του άρθρου 856 ΑΚ, ώστε να πρέπει να επιχειρηθεί η κατάσχεσή τους από τον δανειστή, προτού αυτός στραφεί κατά του εγγυητή. Αντικείμενο κατάσχεσης εν προκειμένω μπορεί να αποτελέσει μόνο η απαίτηση απόδοσης της κατάθεσης στον δικαιούχο.

Δείτε περισσότερα εδώ.