ΑΠ 1467/2018

Παρατηρήσεις Α. Μπαλτά

Γραμμάτιο καταβολής εισφορών στον Δικηγορικό Σύλλογο και παραδεκτό αιτήσεως αναιρέσεως

Η μη τήρηση της υποχρέωσης προκαταβολής εισφορών προς τον Δικηγορικό Σύλλογο για την άσκηση αναιρέσεως συνεπάγεται την απόρριψη της αναιρέσεως ως απαράδεκτης. Η διάταξη του άρ. 31 του Ν. 4509/2017 αναφέρεται στην υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης για την συζήτηση κάθε είδους ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων, η μη εκπλήρωση της οποίας θεωρείται ως τυπική παράλειψη που μπορεί να καλυφθεί μετά την συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφασης. Οι διατάξεις του άρ. 61 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων δεν προσκρούουν στις διατάξεις των άρ. 20 παρ. 1 του Συντ. και 6 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως λόγω μη κατάθεσης του κανονικού γραμματίου καταβολής των εισφορών στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την κατάθεση της αιτήσεως αναιρέσεως.

Δείτε περισσότερα εδώ.