ΑΠ 1432/2019 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Κ. Σαϊτάκη

Διορθωτική λειτουργία της καλής πίστης

Η ΑΚ 288 εφαρμόζεται μόνο όταν δεν προβλέπεται από τον νόμο άλλη, ειδικότερη, προστασία του οφειλέτη ή/και του δανειστή ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ. Η διορθωτική επέμβαση στην ενοχή βάσει της ΑΚ 288 πρέπει να επιχειρείται μόνο εφόσον συντρέχει ιδιαίτερος λόγος και να στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Η ως άνω διάταξη δεν έλκεται σε εφαρμογή επί αξίωσης αποζημίωσης από αδικοπραξία όταν η ζημιογόνος συμπεριφορά έγκειται σε πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Δείτε περισσότερα εδώ.