ΑΠ 1401/2019 (Πολ.)

Συνεχιζόμενη μετά θάνατον και μεταθανάτια πληρεξουσιότητα

Εκποίηση συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου του θανόντος δυνάμει συνεχιζόμενης μετά την αποβίωσή του πληρεξουσιότητας ή πληρεξουσιότητας που προορίζεται να ενεργήσει το πρώτον μετά θάνατον, κατ’ αρχήν είναι έγκυρη. Αντιθέτως, η εντολή και η πληρεξουσιότητα με τις οποίες παρέχεται εξουσία διάθεσης του συνόλου της περιουσίας του πληρεξουσιοδότη ή ποσοστού της μετά τον θάνατό του, είναι άκυρες ως αντικείμενες στα άρθρα 368 εδ. α΄ και 1710 ΑΚ, η δε παρά ταύτα συναπτόμενη από τον πληρεξούσιο σύμβαση κρίνεται με βάση τις ΑΚ 229 επ. Η παροχή ανέκκλητης πληρεξουσιότητας για χρονικό διάστημα εκτεινόμενο μετά τον θάνατο του αντιπροσωπευομένου (ή αφορώσα μόνο αυτό) προσκρούει και στο άρθρο 368 εδ. β΄ ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.