ΑΠ 1252/2019 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Φ. Λάμπου

Πλασματική πλήρωση της αίρεσης

Προκειμένου να γίνει δεκτή πλασματική πλήρωση ορισμένης αίρεσης απαιτείται παρακωλυτική συμπεριφορά εκείνου που ζημιώνεται από την πλήρωση, η οποία να αντιβαίνει στην καλή πίστη. Στην περίπτωση που η ελεγχόμενη συμπεριφορά συνίσταται σε παράλειψη, δεν νοείται αντίθεση στην καλή πίστη αν δεν υφίσταται υποχρέωση προς ενέργεια από τον νόμο, τη σύμβαση ή τα συναλλακτικά ήθη. Η ΑΚ 207 εφαρμόζεται και επί εξουσιαστικών αιρέσεων, η πλήρωση των οποίων εναπόκειται στην αντικειμενική και δικαστικώς ελεγκτέα βούληση του υπόχρεου εκ της αιρέσεως προσώπου.

Δείτε περισσότερα εδώ.