ΑΠ 110/2019 (Πολ.)

Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω ουσιώδους πλάνης

Ουσιώδης πλάνη στη δήλωση συντρέχει και όταν ο δικαιοπρακτών προσδίδει στη δήλωσή του νόημα διαφορετικό εκείνου που πράγματι αυτή έχει εκ του νόμου ή όταν αγνοεί τις έννομες συνέπειες της δήλωσής του, η δε πλάνη αφορά σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία, ώστε το πρόσωπο που πλανήθηκε δεν θα την επιχειρούσε αν γνώριζε την πραγματική κατάσταση. Τέτοια ουσιώδης πλάνη υφίσταται όταν τρίτος υπογράφει σύμβαση εγγύησης για ξένο χρέος νομίζοντας εσφαλμένα ότι υπογράφει έγγραφο με το οποίο παρέχει δικαίωμα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης προς εξασφάλιση του δανειστή.

Δείτε περισσότερα εδώ.