Άρειος Πάγος 1011/2020 (Πολ.)

Ανάθεση από το δικαστήριο της άσκησης της γονικής μέριμνας σε τρίτον

Η ανάθεση σε τρίτον της άσκησης της γονικής μέριμνας γίνεται μετά από έλεγχο του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και γενικώς της καταλληλότητας του τρίτου και στηρίζεται υποχρεωτικά σε βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται τέτοια βεβαίωση όταν η άσκηση της γονικής μέριμνας ανατίθεται σε Οργανισμούς ή Ιδρύματα που από το καταστατικό τους έχουν καθήκον να υπηρετούν, να περιθάλπουν και να ανατρέφουν ανήλικα τέκνα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η αναφερόμενη στο άρθρο 1532 ΑΚ τριακονθήμερη προθεσμία αφορά στον χρόνο ισχύος του προσωρινού μέτρου προστασίας που διέταξε ο Εισαγγελέας, χωρίς να συνιστά προϋπόθεση του παραδεκτού της υποβαλλόμενης από τον ίδιο αίτησης αφαίρεσης της γονικής μέριμνας.

Δείτε περισσότερα εδώ.