Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου (Πολ.) 222/2019

Συμμετοχή των εταίρων αστικής εταιρείας (ή κοινοπραξίας) στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας

Οι εταίροι μπορούν να αποκλίνουν από τον κανόνα της ισομερούς συμμετοχής στα κέρδη ή τις ζημίες είτε με την αρχική εταιρική σύμβαση είτε με μεταγενέστερες τροποποιήσεις της. Όρια στη συμβατική τους ελευθερία θέτουν αφενός μεν οι γενικές διατάξεις (ΑΚ 174, 178, 179), αφετέρου δε η απαγορευτική διάταξη του άρθρου 764 ΑΚ. Η ρήτρα πλήρους απαλλαγής ορισμένου εταίρου από τη συμμετοχή στις ζημίες είναι κατ’ αρχήν άκυρη. Η ακυρότητα, κατά επιβαλλόμενη τελολογικά διορθωτική ερμηνεία του άρθρου 764 ΑΚ, είναι σχετική υπέρ των λοιπών εταίρων. Η ακυρότητα του όρου αποκλεισμού από τα κέρδη ή τις ζημίες δεν πλήττει το κύρος της λοιπής εταιρικής σύμβασης (άρθρο 181 ΑΚ).

Δείτε περισσότερα εδώ.