Σπήλιος Μούζουλας

Το σύστημα των εκδιδόμενων από την ανώνυμη εταιρία τίτλων κατά τον ν. 4548/2018 – (Κριτική) αξιολογική προσέγγιση στο επίπεδο των αρχών

Το σύστημα των τίτλων που εκδίδονται από την ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τον Ν. 4548/18, εξαιτίας της προσήλωσης του νομοθέτη στην αρχή του κλειστού αριθμού, αλλά και της  έλλειψη μιας συστηματικής ορολογικής προσέγγισης, ευρίσκεται μακριά από το να επιτύχει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του αντίστοιχου προγενέστερου συστήματος κανόνων, ενώ παράλληλα προκαλεί σημαντικά ερμηνευτικά ζητήματα, χωρίς να αφήνει περιθώριο στις εταιρίες να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες που θα μπορούσε να τους παράσχει το δίκαιο της χρηματοδότησης, το οποίο έχει εισβάλει στη νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών. Τα ερμηνευτικά και συστηματικά προβλήματα του νέου νομοθετικού καθεστώτος επιχειρεί να αναδείξει η παρούσα μελέτη.

Δείτε περισσότερα εδώ.