Τιμολέων Κοσμίδης

Το νομικό ελάττωμα στην πώληση κατά την Οδηγία 2019/771: έννοια, νομική φύση, συστηματική ένταξη και ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη

Με την Οδηγία 2019/771 καθιερώνεται για πρώτη φορά στο δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο των (καταναλωτικών) συμβάσεων η ύπαρξη νομικού ελαττώματος ως λόγος μη συμμόρφωσης του πωληθέντος αγαθού με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και κατ’ επέκταση ευθύνης του πωλητή. Πρόκειται για ενδιαφέρουσα ρύθμιση, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η οποία με χρονικό ορίζοντα την 1η Ιανουαρίου 2022 πρέπει να τεθεί σε ισχύ σε εθνικό επίπεδο και να οδηγήσει σε τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας, κατά προτίμηση του ΑΚ. Με αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητο να εξετασθεί η προβληματική της ενσωμάτωσης της ενωσιακής αυτής ρύθμισης, αφού προηγουμένως αναλυθεί η έννοια του νομικού ελαττώματος, προσδιοριστεί η νομική του φύση και ενταχθεί στο σύστημα του δικαίου των συμβάσεων και ειδικότερα της πώλησης.

Δείτε περισσότερα εδώ.