Όλγα Γαρουφαλιά

Το δικαίωμα περιφρούρησης της ακεραιότητας των βιβλίων στο ψηφιακό περιβάλλον

Οι νέοι τρόποι χρήσης βιβλίων μέσω του διαδικτύου και η δυνατότητα διάδρασης και πρόσβασης σε αυτά μέσω μηχανών αναζήτησης, ψηφιακών βιβλιοθηκών και υπερσυνδέσμων ενέχουν μεγάλο κίνδυνο προσβολής του ηθικού δικαιώματος των δημιουργών τους. Προσβολή της ακεραιότητας ψηφιοποιημένων βιβλίων μπορεί να επέλθει κατ' αρχάς κατά την ψηφιακή αναπαραγωγή τους. Περαιτέρω, προσβολή της ακεραιότητας ψηφιοποιημένων βιβλίων μπορεί να συντελεστεί κατά την ευρετηρίαση που γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο ή κατά τον αυτόματο συσχετισμό βιβλίων από μηχανές αναζήτησης κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος, καθώς, τέλος, και με την τυχαία επιλογή των αποσπασμάτων βιβλίων που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα αναζήτησης. Η αναπόφευκτα διαρκώς αυξανόμενη κυκλοφορία ψηφιακών βιβλίων στο διαδίκτυο καθιστά, συνεπώς, αναγκαία την προάσπιση των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών μέσω της ισόρροπης άσκησης των δικαιωμάτων τρίτων και των δημιουργών και την αποφυγή τυχόν καταχρηστικών πρακτικών.

Δείτε περισσότερα εδώ.