Παναγιώτης Νικολόπουλος

Παραχώρηση χρήσης οικογενειακής στέγης στον ένα σύζυγο μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου, παρά τη λύση του γάμου

Ο νομοθέτης κατά την εισαγωγή της ρύθμισης του άρθρου 1393 ΑΚ διατύπωσε με σαφήνεια στο γράμμα του νόμου τη βούλησή του, σύμφωνα με την οποία εναπόκειται κατ' αρχήν στην ιδιωτική αυτονομία των συζύγων να συμφωνήσουν την παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης στον ένα απ’ αυτούς. Αν δεν το επιτύχουν, το δικαστήριο μπορεί (χωρίς να υποχρεούται) να διατάξει εκείνο την παραχώρηση αποκλειστικά και μόνο όμως για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της συμβίωσης. Εάν το δικαστήριο παραχωρήσει τη χρήση της οικογενειακής στέγης στον ένα σύζυγο και για χρονικό διάστημα μεταγενέστερο εκείνου της αμετάκλητης λύσης του γάμου με διαζύγιο, παραβιάζει τη διάταξη του άρθρου 1393 ΑΚ, εφόσον θα έχει καταλυθεί πλέον η συζυγική κοινότητα βίου και ο νομοθέτης δεν θεώρησε ότι υφίσταται εν προκειμένω μετενέργειά της.

Δείτε περισσότερα εδώ.