Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος

Ο ελαττωματικός διορισμός μέλους ΔΣ στο νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας (άρθρο 102 παραγρ. 5 ν. 4548/2018) – Ερμηνευτική συμβολή στην έννοια του de facto οργάνου

Η μελέτη ασχολείται με τον θεσμό του de facto μέλους του ΔΣ ανώνυμης εταιρίας, ο οποίος για πρώτη φορά θεσπίσθηκε με το άρθρο 102 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα, αναλύονται οι συναλλακτικές ανάγκες που οδήγησαν στη θέσπιση της νέας διάταξης και η σύνδεσή της με τη γενικότερη προβληματική της κάμψης των αναδρομικών αποτελεσμάτων της ακυρότητας υπό το δογματικό μόρφωμα του θεσμού της ελαττωματικής εταιρίας. Επιπλέον, εξετάζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 102 παρ. 5, οι επερχόμενες βάσει αυτού έννομες συνέπειες και, τέλος, το περιθώριο αναλογικής εφαρμογής του και σε άλλα ατελώς διορισθέντα όργανα της ανώνυμης εταιρίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.