ΜΠρΘεσ 5439/2019

Ειδική διαχείριση νομικών προσώπων (άρθρα 68 επ. Ν. 4307/2014)

Μετά την κατάργηση του άρθρου 106ια ΠτωχΚ, ο οριζόμενος ως ειδικός διαχειριστής πρέπει να φέρει οπωσδήποτε την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού η ιδιότητα του προτεινόμενου από τις αιτούσες διαχειριστή ως μη εκτελεστικού μέλους του δ.σ. θυγατρικής εταιρείας μίας από τις αιτούσες. Η ειδική διαχείριση συνιστά παραπτωχευτική εκκαθαριστική διαδικασία και συγκεκριμένα μια ειδικότερη μορφή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης ειδικού σκοπού. Ως εκ τούτου, η προβλεπόμενη στις διατάξεις του Ν. 4307/2014 ως άνω ειδική διαδικασία δεν παραβιάζει το άρθρο 20 του Συντάγματος.

Δείτε περισσότερα εδώ.