ΜΠρΠατρ 66/2019

Eυρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Ο καθ’ ου δύναται να αμφισβητήσει την ισχύ της ευρωπαϊκής διαταγής προτού αυτή καταστεί εκτελεστή, υποβάλλοντας δήλωση αντιρρήσεων, η οποία εκδικάζεται από τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης της διαταγής πληρωμής στο πλαίσιο κατ’ αντιδικίαν διεξαγόμενης διαγνωστικής διαδικασίας, που όμως δεν συμπίπτει αναγκαίως με την τακτική διαδικασία. Νομίμως εκδικάζεται η υποβληθείσα σε ελληνικό δικαστήριο αίτηση αντιρρήσεων κατά την προβλεπόμενη στον ισχύοντα ΚΠολΔ διαδικασία των περιουσιακών διαφορών. Εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης επί των αντιρρήσεων αποτελεί η αίτηση για έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, χωρίς να απαιτείται άσκηση αγωγής ή άλλου ένδικου βοηθήματος. Η απόφαση που εκδίδεται επί των αντιρρήσεων αποφαίνεται μόνο σχετικά με τη βασιμότητα της αξίωσης, δεν μπορεί όμως να ακυρώσει ή να εξαφανίσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσής της ή, αντίθετα, να την επικυρώσει.

Δείτε περισσότερα εδώ.