Μονομελές Εφετείο Πειραιώς 476/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προϋποθέσεις θεμελίωσης νόθου αντικειμενικής ευθύνης σε περίπτωση ανεπίτρεπτης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Τα ευθυνόμενα με βάση τον ως άνω νόμο πρόσωπα υποχρεούνται και σε χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος-υποκειμένου των δεδομένων. Μόνη η επίκληση από την ενάγουσα στις προτάσεις που κατέθεσε ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου οριστικής (και μετέπειτα ανατραπείσας) καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του εναγομένου, ο οποίος μάλιστα δεν μνημονεύεται ονομαστικά στις προτάσεις της ενάγουσας, δεν συνιστά ανεπίτρεπτη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Ν. 2472/1997.

Δείτε περρισσότερα εδώ.