Γιάννος Παραμυθιώτης

Influencer Marketing και συγκαλυμμένη διαφήμιση

Το influencer marketing αποτελεί σύγχρονη διαδικτυακή πρακτική, η οποία υλοποιείται μέσω των social media και κερδίζει συνεχώς έδαφος σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διαφήμισης. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η υπαγωγή του influencer marketing στη νομοθεσία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ιδίως στις διατάξεις για τη συγκαλυμμένη διαφήμιση. Ειδικότερα, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν και να ερμηνευτούν οι συγκεκριμένες εφαρμοστέες διατάξεις, επιχειρείται ο διαχωρισμός των αναρτήσεων ανάμεσα σε ιδιωτικές και προωθητικές, εξετάζονται οι ενδεδειγμένοι τρόποι επισήμανσης του προωθητικού χαρακτήρα της ανάρτησης και οριοθετείται το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

Δείτε περισσότερα εδώ.