Φίλιππος Δωρής

Η αντιστρόφως ανάλογη προς την κοινωνική σημασία του πράγματος έκταση των κατά το άρθρο 1000 ΑΚ εξουσιών του κυρίου επ’ αυτού και οι λεγόμενοι «περιορισμοί της κυριότητας»

Αντικείμενο της μελέτης είναι η έρευνα της επίδρασης που έχει για τη διαμόρφωση του περιεχομένου της κυριότητας, κυρίως όσον αφορά την έκταση των εξουσιών του κυρίου επί του πράγματος, η κοινωνική σημασία αυτού. Ειδικότερα, όσο μεγαλύτερη είναι, ως εκ του αντικειμένου της κυριότητας (όπως λ.χ. της κυριότητας επί ιδιωτικού δάσους), η ανάγκη προστασίας του γενικότερου συμφέροντος, τόσο περισσότερο αναγκαία είναι η συρρίκνωση των εξουσιών του κυρίου επ’ αυτού. Υπό το πρίσμα αυτό, στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκεται το ζήτημα των λεγόμενων «περιορισμών της κυριότητας». Στο πλαίσιο αυτό τα καίριας σημασίας ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: Τα δια των «περιορισμών της κυριότητας» τιθέμενα όρια είναι όρια ενιαία για την κυριότητα επί παντός πράγματος ή είναι όρια που τίθενται κατά κατηγορίες πραγμάτων; Οριοθετούν οι «περιορισμοί» αυτοί το περιεχόμενο της κυριότητας ή θέτουν απλώς όρια στην άσκησή της; Από τη σκοπιά αυτή, ποια είναι η σχέση τους προς τον οριοθετούντα την in concreto άσκηση κάθε δικαιώματος απαγορευτικόν της κατάχρησης δικαιώματος κανόνα του άρθρου 281 ΑΚ; Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να γίνει λόγος για «περιορισμούς της κυριότητας», που οριοθετούν επιτρεπτώς την κυριότητα, και από ποιο σημείο και πέρα πρόκειται για αφαίρεση κυριότητας, για την οποίαν θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης;

Δείτε περισσότερα εδώ.