Δημήτρης Σπυράκος / Κωνσταντίνος Γκουντής-Μπόσδας

Έλεγχος του κύρους των όρων αναπροσαρμογής τιμήματος στις καταναλωτικές συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Γενικοί όροι συναλλαγών - Ρήτρες αναπροσαρμογής της τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Οι ρήτρες αναπροσαρμογής της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας υπάγονται τόσο σε έλεγχο διαφάνειας όσο και σε έλεγχο ουσιαστικού περιεχομένου. Ο εξεταζόμενος όρος μεταβολής του τιμήματος η/ε δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαφάνειας. Δεν διασφαλίζει την αμφίδρομη λειτουργία της ρήτρας, ενώ καλλιεργεί σύγχυση ως προς τον πραγματικό χαρακτήρα του μηχανισμού προσδιορισμού της τιμής. Το κόστος αποσυνδέεται από τη βασική χρέωση, στην οποία εστιάζει την προσοχή του ο καταναλωτής, και μεταφέρεται στη ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία όμως ο καταναλωτής αδυνατεί, λόγω της πολυπλοκότητάς της, να κατανοήσει. Αδιαφανείς είναι και οι ρήτρες που επιτρέπουν, μετά την πάροδο εξαμήνου, την τροποποίηση των ανταγωνιστικών χρεώσεων ή των συντελεστών της ρήτρας αναπροσαρμογής χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις. Η αδιαφάνεια δεν εξισορροπείται και δεν αντισταθμίζεται από το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

Δείτε περισσότερα εδώ.