Αναστάσιος Βαλτούδης

Ειδικά ζητήματα μακροχρόνιων μισθώσεων

Οι σημαντικές στον χώρο των μεγάλων επενδύσεων μακροχρόνιες μισθώσεις εμφανίζουν νομικά ζητήματα με χαρακτηριστική ένταση και σημασία, όπως το κύρος της μίσθωσης, που τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω της μακροχρόνιας δέσμευσης που συνεπάγεται για τους συμβαλλομένους, το περιεχόμενο της αποζημίωσης, που δικαιούται να απαιτήσει o καταγγέλλων τη μίσθωση σωρευτικά με την καταγγελία, όταν ο λόγος της καταγγελίας είναι η ουσιώδης συμβατική παράβαση του άλλου μέρους, αλλά και οι εκ του νόμου προβλεπόμενες συνέπειες επί απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, μεταξύ των οποίων δεν θα έπρεπε να θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση αναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης. Τα ζητήματα αυτά αναπτύσσονται στην παρούσα μελέτη.

Δείτε περισσότερα εδώ.