Ειρήνη-Μαρία Μπόρα

Δικονομική μεταχείριση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων κατά τον Ν. 4354/2015

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών ανέδειξε την ανάγκη ανεύρεσης μηχανισμών αποκατάστασης της κλονισθείσας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο νομοθέτης του Ν. 4354/2015 προέβη στη θέσπιση δύο νέων εταιρικών τύπων, της Εταιρείας Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και της Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Το ως άνω νομοθέτημα χαρακτηρίζεται από κενά και ασάφειες, ιδίως ως προς τη δικονομική μεταχείριση της κατ’ εξαίρεση νομιμοποίησης των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, τα οποία, εν όψει και του όγκου των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, αποτέλεσαν και αποτελούν πρόσφορο έδαφος επιστημονικού διαλόγου. Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η ανάδειξη και ερμηνευτική προσέγγιση ορισμένων εκ των δικονομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του Ν. 4354/2015.

Δείτε περισσότερα εδώ.