ΔικΕΕ C-405/21

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Κριτήρια διαπίστωσης της καταχρηστικότητας των ΓΟΣ

Εθνική ρύθμιση η οποία καταφάσκει τον καταχρηστικό χαρακτήρα ΓΟΣ όταν εξαιτίας αυτού δημιουργείται εις βάρος του καταναλωτή σημαντική ανισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών, χωρίς όμως η καταχρηστικότητα να συναρτάται ρητά με την επιταγή της «καλής πίστης» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 της Οδηγίας 93/13, δεν αντιτίθεται στην εν λόγω Οδηγία.

Δείτε περισσότερα εδώ.