Γεώργιος Λέκκας

Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας και διεθνής δημόσια τάξη

Στις ΚΠολΔ 323 αρ. 5 και ΚΠολΔ 905 § 4 η δημόσια τάξη νοείται με την έννοια του άρθρου 33 ΑΚ (διεθνής δημόσια τάξη). Το ΕΔΔΑ, για να κρίνει τη συμβατότητα προς την ΕΣΔΑ αποσβεστικής προθεσμίας που αφορά στη δικαστική αναγνώριση της πατρότητας, αξιολογεί τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ, από τη μία πλευρά, του δικαιώματος του τέκνου να γνωρίζει την καταγωγή του και, από την άλλη πλευρά, του δικαιώματος του φερόμενου ως βιολογικού πατέρα στην ιδιωτική και στην οικογενειακή του ζωή και επίσης της ασφάλειας δικαίου. Το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι δεν αναγνωρίζεται από την ΕΣΔΑ δικαίωμα δικαστικής αναγνώρισης της πατρότητας προσώπων που, ενώ γνώριζαν την ταυτότητα του φερόμενου ως βιολογικού πατέρα, άσκησαν την σχετική αγωγή με μεγάλη καθυστέρηση. Οι αξιολογικές σταθμίσεις της ΕΣΔΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής έννομης τάξης και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την οριοθέτηση της κατ’ ΑΚ 33 διεθνούς δημόσιας τάξης. Η αναγνώριση με ισχύ δεδικασμένου στην Ελλάδα αλλοδαπής απόφασης, η οποία αντιβαίνει προς τις αξιολογικές σταθμίσεις της ΕΣΔΑ, θα προσέκρουε σε θεμελιώδεις ηθικές, κοινωνικές και δικαιικές αντιλήψεις και θα διατάρασσε τον έννομο ρυθμό που κρατεί στη χώρα μας.

Δείτε περισσότερα εδώ.