Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Νοέμβριος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Νοεμβρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Φίλιππος Δωρής Η επιφύλαξη «εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά» στις ΑΚ 1166 και 1167 – Ένα παράδειγμα κακής νομοθέτησης στο υποσύστημα ρύθμισης της επικαρπίας και η αντιμετώπιση αυτού από τα δικαστήρια (641)

• Ιωάννα Ν. Κονδύλη Προς αναζήτηση μιας νέας ταυτότητας: της «κοινωνικής ηλικίας» (652)

ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

• Απόστολος Σ. Γεωργιάδης Καιρός ν’ ασχοληθούμε με τον εκσυγχρονισμό και του κληρονομικού δικαίου (658)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Καταδολίευση δανειστών: Σε περίπτωση μεταβίβασης σε α.ε. ακινήτου στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης που προσβάλλεται ως καταδολιευτική, η γνώση της α.ε. για τον καταδολιευτικό σκοπό του πωλητή κρίνεται από το πρόσωπο που είχε οριστεί ως υποκατάστατο όργανο αυτής και την εκπροσώπησε κατά την κατάρτιση της σύμβασης (και όχι από το πρόσωπο όλων των μελών του δ.σ.) (ΑΠ 1076/2020 με παρατηρήσεις Π. Γεωργάκη) (660)

• Ακυρώσιμη δικαιοπραξία: Ακύρωση διαθήκης που συντάχθηκε από ασθενή υπό την απειλή ότι οι οικείοι του θα τον εγκαταλείψουν αβοήθητο κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του (ΑΠ 1316/2020) (670)

• Προστασία καταναλωτών: Διερεύνηση της συμβατότητας προς την ενωσιακή νομοθεσία ρητρών σε συμβάσεις δανείου που επιβάλλουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις στον δανειολήπτη-καταναλωτή πέραν της καταβολής τόκου (όπως έξοδα φακέλου, προμήθειες) (ΔικΕΕ C-84/19 κ.λπ.) (672)

• Στάδια της έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης και εξουσίες του δικαστηρίου σε κάθε ένα από αυτά: Εάν κατά το δεύτερο στάδιο το δικαστήριο κρίνει ότι οι τυχόν περισσότερες διαπιστωθείσες παραβιάσεις αποτελούν μία ενότητα, τότε επιβάλλει μεν μία μόνο ποινή, το ύψος της οποίας όμως πρέπει να εμπίπτει εντός των ορίων που καθόρισε τα δικαστήριο κατά το πρώτο στάδιο (ΑΠ 1315/2020) (686)

• Δικαστική συμπαράσταση: Ο δικαστικός συμπαραστάτης, που αποτελεί νόμιμο αντιπρόσωπο του συμπαραστατουμένου, είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν στην επιμέλειά του, χωρίς να απαιτείται να λαμβάνει κάθε φορά τη σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου (ή του Προέδρου του). Το εποπτικό συμβούλιο είναι επιφορτισμένο μόνο με την εποπτεία της συνολικής δράσης του δικαστικού συμπαραστάτη (ΜΠρΑθ 4244/2021) (688)

• Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές: Πότε στοιχειοθετείται η περίπτωση της “κεκαλυμμένης διαφήμισης” (ΔικΕΕ C-371/20 με παρατηρήσεις Μ. Χατζηπαναγιώτη) (703)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γιώργος Παπαχρήστου Ο προσυμβατικός έλεγχος της πωλούμενης επιχείρησης (708)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

• Γ. Λέκκας: Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον ΑΚ μετά τον ν. 4800/2021, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2021 (σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, αρ. 4), σσ. ΧΧΙΙ + 369 (υπό Ιω. Σπυριδάκη) (719)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.