Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Δεκέμβριος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Δεκεμβρίου του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Παναγιώτης Παπανικολάου Υποθήκη και δουλείες σε σύγκρουση επί πλειστηριασμού του ενυπόθηκου ακινήτου (721)

Βασίλης Σ. Τριανταφυλλίδης Κινητά που βρίσκονται κατά την εκτέλεση σε ακίνητο (ΚΠολΔ 943): Ζητήματα εμπράγματου και ενοχικού δικαίου (727)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δικαστική αναγνώριση πατρότητας: Το διάστημα του πιθανού χρόνου σύλληψης που προβλέπεται στο άρθρο 1468 ΑΚ ισχύει ως τεκμήριο μαχητό μόνο ως προς τον ανώτατο χρόνο κύησης και όχι ως προς τον κατώτατο (ΑΠ 360/2022) (741)

Επίδοση αγωγής σε κάτοικο γνωστής διαμονής στην αλλοδαπή (νέα τακτική διαδικασία, μετά τον Ν. 4335/2015 και πριν από την θέση σε ισχύ του Ν. 4842/2021): Για την συντέλεση της άσκησης της αγωγής κατά το άρθρο 215 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ, καθώς και για την επίδοση των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων κατά το άρθρο 238 παρ. 1 ΚΠολΔ, αρκεί η πλασματική επίδοση στον αρμόδιο Εισαγγελέα και όχι η πραγματική επίδοση στην κατοικία του εναγομένου στην χώρα διαμονής του (ΑΠ 1181/2022) (με παρατηρήσεις Εμμ. Μαυραντωνάκη) (746)

Αναγνωριστική αγωγή: Αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής δεν μπορούν να είναι μεμονωμένα ή προδικαστικά στοιχεία ορισμένης έννομης σχέσης ούτε η αναγνώριση ύπαρξης ορισμένης νομικής κατάστασης. Τέτοια, μη υποκείμενη σε αναγνώριση νομική κατάσταση, αποτελεί η εκ μέρους του εναγομένου συνιδιοκτήτη παράβαση του νόμου ή/και του καταστατικού της πολυκατοικίας (ΑΠ 102/2022) (754)

Ποινές τάξεως: Υποχρέωση του δικαστηρίου για την επιβολή χρηματικής ποινής, εφόσον διαπιστωθεί δικονομική συμπεριφορά με αρνητική επενέργεια στην απονομή της δικαιοσύνης. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 205 ΚΠολΔ υπάγεται κάθε μορφής αίτηση παροχής έννομης προστασίας που είναι προφανώς αβάσιμη (ΑΠ 1211/2021) (756)

Ελαττωματικές αποφάσεις γ.σ. ανώνυμης εταιρείας: Απόφαση αυτόκλητης γενικής συνέλευσης, που φέρεται μεν ως καθολική, ενώ στην πραγματικότητα δεν παρίστανται σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι, είναι ανυπόστατη και άρα δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα αυτοδικαίως. Αν σε μια τέτοια κατ’ επίφαση «καθολική» γ.σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές που εκδόθηκαν είναι άκυρες (ΑΠ 137/2022) (758)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δημήτρης Λιάππης Άτυπη δωρεά εγκείμενη στην εκπλήρωση υποχρέωσης του δωρεοδόχου από σύμβαση ανάληψης μετοχών – Σύμβαση ελευθέρωσης και αναδοχή χρέους (760)

Παναγιώτης Μάζης Άνοιγμα πιστώσεως με τήρηση τραπεζικού ανοικτού λογαριασμού και διαφορές από τη σύμβαση δανείου (769)

 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Alexander Kronenberg: Normen als tatsächliche Umstände (Κανόνες αλλοδαπού δικαίου ως πραγματικές συνθήκες της διαφοράς), Mohr Siebeck, Tübingen 2021, S. XXI + 270 (υπό Δ. Μανιώτη) (771)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 (773)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.