Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Δεκέμβριος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Δεκεμβρίου του περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Λάμπρος Κιτσαράς Κτήση και διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις –κατά τον ν. 4354/2015– (721)

• Ευάγγελος Ι. Μαργαρίτης Κτήση και αποποίηση των κληροδοσιών (733)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης: Η πρόταση είναι ισχυρή και όταν είναι αόριστη ως προς κάποιο στοιχείο της υπό σύναψη σύμβασης, ουσιώδες ή επουσιώδες, εφόσον ο προσδιορισμός του έχει ανατεθεί στον λήπτη ή συνάγεται με αναφορά στις δηλώσεις των μερών που προηγήθηκαν (ΜΕφΘρακ 311/2019) (742)

• Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας: Αν ο δωρεοδόχος κατά τον χρόνο της ανάκλησης έχει καταστεί κύριος του ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, η κυριότητα του ακινήτου δεν μπορεί να αναζητηθεί από τον ανακαλέσαντα δωρητή, ούτε με βάση τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ο απαιτούμενος για την έκτακτη χρησικτησία χρόνος άσκησης της νομής αρχίζει να τρέχει από την εκτέλεση της δωρεάς (ΑΠ 515/2020 με παρατηρήσεις Π. Γεωργάκη) (748)

• Κτήση κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία: Ο καθολικός και ο ειδικός διάδοχος δικαιούνται να συνυπολογίσουν και τον χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου τους στον δικό τους χρόνο, εφόσον όλοι ασκούσαν νομή χρησικτησίας και δεν επήλθε διακοπή της αλυσίδας στη διαδοχή της νομής (ΑΠ 668/2020 με σημείωση Κ. Α. Χριστακάκου) (753)

• Προστασία καταναλωτή: Εύρος της έννοιας του «καταναλωτή» κατά το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 στοιχ. β΄ της Οδηγίας 93/13 (ΔΕΕ C-329/19 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (755)

• Διαδικασία νομότυπης έκδοσης απόφασης πολυμελούς δικαστηρίου: Στη δημοσίευση της απόφασης μπορεί να προβεί το δικαστήριο και υπό άλλη σύνθεση. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης το δικαστήριο μπορεί να επανέλθει επί της κριθείσας υποθέσεως με νέα διάσκεψη και να καταλήξει σε νέα απόφαση, διαφορετική από την προηγούμενη (ΑΠ 781/2020) (762)

• Κατάσχεση εις χείρας τρίτου: Η εμπρόθεσμη και καταφατική δήλωση του τρίτου έχει ως συνέπεια την ex lege εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης στον κατασχόντα δανειστή με την πάροδο της προβλεπόμενης στον νόμο προθεσμίας των οκτώ ημερών. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την επομένη της επίδοσης του κατασχετηρίου στον καθ’ ου η εκτέλεση, εφόσον όμως προηγήθηκε η προς τον τρίτο επίδοση του κατασχετηρίου. Αν η επίδοση στον καθ’ ου η εκτέλεση προηγήθηκε της επίδοσης στον τρίτο, η οκταήμερη προθεσμία εκκινεί από την επίδοση στον τρίτο (ΕιρΑθ 518/2020) (765)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

• Johannes W. Flume: Marktaustausch, Grundlegung einer juristisch-ökonomischen Theorie des Austausches, Mohr Siebeck, 2019 (υπό Στ. Κιτσάκη) (769)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020 (773)

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Δεκεμβρίου πατήστε εδώ.