Δημήτρης Αυγητίδης

Χρηματοδότηση εταιρίας υπό ειδική διαχείριση

Στη γνωμοδότηση υποστηρίζεται ότι η χρηματοδότηση εταιρίας που βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης δεν προϋποθέτει την προσκόμιση από αυτήν πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς μια τέτοια απαίτηση προσκρούει στο γράμμα και στο σκοπό των διατάξεων των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014. Ενδεχομένως, μάλιστα, μια τέτοια απαίτηση να τελεί σε αντίφαση με την προηγούμενη υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδική διαχείριση, δεδομένου ότι η αποδοχή της προϋποθέτει «γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων».

Δείτε περισσότερα εδώ.