Άρειος Πάγος 798/2020 (Πολ.)

Διαδικασίες διεθνούς αφερεγγυότητας

Εφαρμοστέο κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 1346/2000 δίκαιο στις κύριες και δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας (όπως η πτώχευση) είναι το δίκαιο του κράτους μέλους έναρξης της συλλογικής διαδικασίας. Το ως άνω εθνικό δίκαιο εφαρμόζεται κατ’ αρχήν σε όλα τα ζητήματα της πτώχευσης, όπως π.χ. αναφορικά με τις εξουσίες του συνδίκου. Η εκποίηση κινητών πραγμάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, στα οποία συγκαταλέγονται και τυχόν ονομαστικές μετοχές του πτωχού, μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον σύνδικο χωρίς προηγούμενη άδεια του Εισηγητή ή του πτωχευτικού δικαστηρίου.

Δείτε περισσότερα εδώ.