Άρειος Πάγος 434/2022 (Πολ.)

Διαδικασία τιτλοποίησης εκχωρούμενων απαιτήσεων κατά τον Ν. 3156/2003

Η εκχώρηση των τιτλοποιούμενων (με βάση τον Ν. 3156/2003) απαιτήσεων επέρχεται με την καταχώριση της συμφωνίας μεταβίβασης στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000. Η εταιρεία διαχείρισης των εν λόγω απαιτήσεων δεν έχει την ιδιότητα του μη δικαιούχου διαδίκου, όπως η εταιρεία διαχείρισης του Ν. 4354/2015. Επιτρέπεται η αναμεταβίβαση στην εκχωρήτρια εταιρεία των απαιτήσεων που αυτή μεταβίβασε για σκοπούς τιτλοποίησης, αρκεί η εν λόγω αναμεταβίβαση να καταχωρισθεί στο δημόσιο βιβλίο του Ν. 2844/2000.  Στο ειδικό έντυπο κατάρτισης της σύμβασης τιτλοποίησης σημειώνεται, μεταξύ άλλων, και ο τυχόν «αποχαρακτηρισμός-αποτιτλοποίηση» των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων, ήτοι η αναμεταβίβασή τους στην αρχική εκχωρήτρια.

Δείτε περισσότερα εδώ.