Άρειος Πάγος 1549/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ευ. Ρίζου

Διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών

Αν ως τίτλος κτήσης δικαιώματος, δυνάμει του οποίου ζητείται η διόρθωση ανακριβούς αρχικής κτηματολογικής εγγραφής, προβάλλεται η χρησικτησία, αρκεί ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης νομής εκ μέρους του χρησιδεσπόζοντος-κυρίου να έχει συμπληρωθεί κατά τον χρόνο άσκησης του σχετικού ένδικου μέσου διόρθωσης (και όχι κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου).

Δείτε περισσότερα εδώ.