Άρειος Πάγος 137/2022 (Πολ.)

Ελαττωματικές αποφάσεις γ.σ. ανώνυμης εταιρείας

Απόφαση αυτόκλητης γενικής συνέλευσης, που φέρεται μεν ως καθολική, ενώ στην πραγματικότητα δεν παρίστανται σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι, είναι ανυπόστατη· επομένως, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα αυτοδικαίως, χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσει διαπλαστική απόφαση άρσης της ισχύος της. Αν σε μια τέτοια κατ’ επίφαση «καθολική» γ.σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές που εκδόθηκαν είναι άκυρες. Περιεχόμενο, τύπος και αποδεικτική ισχύς των πρακτικών γ.σ. και των αντιγράφων τους. Μόνη η έλλειψη υπογραφής μετόχου στο πρακτικό δεν αποδεικνύει την μη συμμετοχή του στη γ.σ., εφόσον στο πρακτικό σημειώνεται ρητά ότι παρέστησαν και ψήφισαν όλοι οι μέτοχοι (με αναγραφή και των ονομάτων τους).

Δείτε περισσότερα εδώ.