Άρειος Πάγος 1181/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Εμμ. Μαυραντωνάκη

Επίδοση αγωγής σε κάτοικο γνωστής διαμονής στην αλλοδαπή

Με βάση την προσήκουσα ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 134 παρ. 1, 215 παρ. 2 και 238 παρ. 1 ΚΠολΔ πρέπει να γίνει δεκτό ότι για την συντέλεση της άσκησης της αγωγής κατά το άρθρο 215 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ, καθώς και για την επίδοση των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων κατά το άρθρο 238 παρ. 1 ΚΠολΔ, αρκεί η πλασματική επίδοση στον αρμόδιο Εισαγγελέα και όχι η πραγματική επίδοση στην κατοικία του εναγομένου στην χώρα διαμονής του. Η αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, ότι δηλαδή εντός των προβλεπόμενων κάθε φορά στον νόμο προθεσμιών πρέπει να έχει λάβει χώρα και η πραγματική επίδοση της αγωγής στον κάτοικο αλλοδαπής εναγόμενο, προσκρούει στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 9 παρ. 2 του Κανονισμού 1393/2007 και 15 της Σύμβασης της Χάγης, καθώς και στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Τούτο, διότι η μη εμπρόθεσμη πραγματική επίδοση συνεπάγεται την υπέρμετρα επαχθή για τον ενάγοντα κύρωση να θεωρηθεί η αγωγή του μη ασκηθείσα.

Δείτε περισσότερα εδώ.