Άρειος Πάγος 1078/2022 (Πολ.)

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Είναι υποχρεωτική η ολοσχερής καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ κατά την σύσταση της εταιρείας, είτε αυτό αποτελείται από εισφορές σε χρήμα είτε από εισφορές σε είδος. Αν η εισφορά σε είδος συνίσταται στην κυριότητα ακινήτου, η εκτίμηση της αξίας του, η μεταβίβαση της κυριότητας και η μεταγραφή της πρέπει (επί ποινή ακυρότητας, που δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων) να έχουν λάβει χώρα πριν από την κατάρτιση του καταστατικού. Έννομο συμφέρον να ζητήσει την αναγνώριση της –για οποιονδήποτε λόγο επερχόμενης– ακυρότητας της μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου ως εταιρικής εισφοράς έχει, μεταξύ άλλων, και ο προσημειούχος δανειστής της υπό σύσταση εταιρείας και των εταίρων ως συνοφειλετών, ο οποίος έχει μεν ήδη εγγράψει προσημείωση στο επίδικο ακίνητο, για ποσό όμως που υπολείπεται της ασφαλιζόμενης απαίτησής του.

Δείτε περισσότερα εδώ.