Άρειος Πάγος 102/2022 (Πολ.)

Αναγνωριστική αγωγή

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες θεμελιώνεται ενεργητική νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον προς άσκηση αναγνωριστικής αγωγής. Έννοια της έννομης σχέσης ως αντικειμένου της αναγνωριστικής αγωγής. Αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής δεν μπορούν να είναι μεμονωμένα ή προδικαστικά στοιχεία ορισμένης έννομης σχέσης ούτε η αναγνώριση ύπαρξης ορισμένης νομικής κατάστασης. Τέτοια, μη υποκείμενη σε αναγνώριση νομική κατάσταση, αποτελεί η εκ μέρους του εναγομένου συνιδιοκτήτη παράβαση του νόμου ή/και του καταστατικού της πολυκατοικίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.