ΑΠ 854/2020 (Πολ.)

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάρτιση σύμβασης εργασίας

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αποδοχή της πρότασης κατάρτισης σύμβασης εργασίας που εμπεριέχεται στην προκήρυξη θέσεων εργασίας, η δε σύμβαση καταρτίζεται υπό την αίρεση της επιτυχίας στον διαγωνισμό. Αν τελικά δεν πληρωθούν όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις, ο αποτυχών υποψήφιος δεν καταλαμβάνει αυτοδικαίως μία από αυτές, εκτός αν από την προκήρυξη, όπως αυτή ερμηνεύεται με βάση τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, συνάγεται ότι οι κενές θέσεις θα συμπληρώνονται από τους επόμενους κατά την σειρά κατάταξης υποψηφίους (επιλαχόντες).  Για την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας και την περιέλευση του εργοδότη σε υπερημερία αρκεί η συμμετοχή του υποψηφίου στον διαγωνισμό και η επιτυχία του σε αυτόν. Η αναγραφή του ονόματος του υποψηφίου στους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού είναι αδιάφορη.

Δείτε περισσότερα εδώ.