ΑΠ 781/2020 (Πολ.)

Διαδικασία έκδοσης απόφασης πολυμελούς δικαστηρίου

Στη δημοσίευση της απόφασης μπορεί να προβεί το πολυμελές δικαστήριο και υπό άλλη σύνθεση. Η σύνταξη σχεδίου απόφασης δεν αποτελεί δεσμευτική για το δικαστήριο δημοσίευση δικαστικής απόφασης. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης το δικαστήριο μπορεί να επανέλθει επί της κριθείσας υποθέσεως με νέα διάσκεψη και να καταλήξει σε νέα απόφαση, διαφορετική από την προηγούμενη. Για την ουσιαστική τήρηση της διάταξης του άρθρου 304 ΚΠολΔ αρκεί η σύνταξη σχεδίου που περιέχει το αιτιολογικό και το διατακτικό της απόφασης, έστω και ελλιπές (αφού αυτό δύναται να διορθωθεί είτε με ένδικα μέσα είτε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 315 επ. ΚΠολΔ).

Δείτε περισσότερα εδώ.