ΑΠ 597/2020 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Χρ. Χασάπη

Μείωση υπέρμετρης ποινικής ρήτρας

Κατά τη διαδικασία μείωσης υπέρμετρης ποινικής ρήτρας (ΑΚ 409) το δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη του και τις τυχόν μεταβληθείσες, μετά τη συνομολόγηση της ποινικής ρήτρας, συνθήκες, εφόσον αυτές επιδρούν στον δυσανάλογο χαρακτήρα της επίδικης ποινής. Το ύψος του ποσού κατά το οποίο κρίθηκε ότι πρέπει να μειωθεί η ποινική ρήτρα δεν ελέγχεται αναιρετικά (ούτε για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας). Αποζημιωτικές ρήτρες. Οι αποζημιωτικές ρήτρες απόλυτης δεσμευτικότητας, εκείνες δηλαδή που δεν καταλείπουν περιθώριο ανταπόδειξης μικρότερης ζημίας εκ μέρους του οφειλέτη, συνιστούν στην πραγματικότητα ποινικές ρήτρες.

Δείτε περισσότερα εδώ.