ΑΠ 46/2020 (Πολ.)

Γειτονικό δίκαιο

Ο κύριος που εκτελεί εργασίες ανόρυξης στο ακίνητό του υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος κατάρρευσης της γειτονικής οικοδομής, ακόμα και αν αυτή έχει ανεγερθεί με τρόπο ελαττωματικό. Ο ισχυρισμός του ανασκάπτοντος ότι τήρησε τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας αποτελεί ένσταση κατά της βασιζόμενης στο άρθρο 1007 ΑΚ αγωγής του κυρίου του γειτονικού ακινήτου. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης ο προσβληθείς ως προς την κυριότητά του ιδιοκτήτης δικαιούται να ασκήσει αρνητική αγωγή, συνδυαζόμενη ενδεχομένως με αποζημιωτική αγωγή λόγω αδικοπραξίας. Η τελευταία δύναται να στραφεί όχι μόνο κατά του ανορύξαντος κυρίου αλλά και κατά του εργολάβου ή του επιβλέποντος μηχανικού που αυτός χρησιμοποίησε.

Δείτε περισσότερα εδώ.