ΑΠ 1636/2018 (Δ΄ Τμήμα)

Συμβάσεις ακριβόχρονης εκπλήρωσης

Διάκριση γνήσιας-απόλυτης και μη γνήσιας-σχετικής σύμβασης ακριβόχρονης εκτέλεσης. Το ερώτημα, ποιους χρονικούς περιορισμούς θέλησαν τα μέρη (σύμβαση ακριβόχρονης εκτέλεσης, γνήσια ή μη γνήσια, ή απλή σύμβαση κανονικής εκτέλεσης), είναι ερμηνευτικό, το οποίο απαντάται (και) υπό το πρίσμα της καλής πίστης. Αν ο δανειστής αποβλέπει στη χρήση της παροχής εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, χωρίς όμως η παρέλευση αυτού να καθιστά την παροχή άχρηστη, θα πρόκειται για σύμβαση σχετικώς ακριβόχρονης εκπλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή μόνη η καθυστέρηση εκπλήρωσης (ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του οφειλέτη) γεννά ευθέως υπέρ του δανειστή το δικαίωμα υπαναχώρησης του άρθρου 401 ΑΚ. Σε περίπτωση αμφιβολίας προτιμάται η λιγότερο έντονη δέσμευση για τα μέρη.

Δείτε περισσότερα εδώ.