ΑΠ 1403/2018 (Πολ.)

Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας

Αξίωση της άγαμης μητέρας κατά του αναγνωρισθέντος δικαστικά πατέρα για καταβολή των δαπανών τοκετού και διατροφής της. Η εν λόγω αξίωση μπορεί να ενωθεί με αγωγή αναγνώρισης της πατρότητας ως παρεπόμενο αίτημα αυτής. Χωρεί αναλογική εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 1503 § 1 ΑΚ σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης της πατρότητας, εφόσον τα μέρη δεν έχουν διευθετήσει με μεταξύ τους συμφωνία το ζήτημα των δαπανών τοκετού και διατροφής. Οι ως άνω δαπάνες, εφόσον δεν καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, καταβάλλονται ανεξάρτητα από την απορία της μητέρας ή την ευπορία του πατέρα.

Δείτε περισσότερα εδώ.