ΑΠ 1305/2018 (Α΄2 Τμήμα)

Παρατηρήσεις Β. Κρικέτου

Ευθύνη παραγωγού φαρμάκου

Νόθος αντικειμενική αδικοπρακτική ευθύνη των παραγωγών ελαττωματικών προϊόντων κατά τις γενικές διατάξεις του ΑΚ. Δεν ισχύει η αντιστροφή του βάρους απόδειξης  για ατέλειες αναφορικά με την παροχή οδηγιών χρήσης ή την επισήμανση των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση ορισμένου προϊόντος. Αποδέκτης του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης (Φ.Ο.Χ.) του φαρμακευτικού προϊόντος είναι ο ίδιος ο ασθενής-καταναλωτής. Αντιθέτως, ο θεράπων ιατρός οφείλει να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασφαλή χορήγηση του φαρμάκου μέσω της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος (Π.Χ.Π.). Δεν θεμελιώνεται αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στη μη αναγραφή στο Φ.Ο.Χ. συγκεκριμένης παρενέργειας του φαρμάκου και την πρόκληση θανάτου του ασθενούς εξαιτίας εκδήλωσης αυτής της παρενέργειας, όταν η Π.Χ.Π., την οποία όφειλε να συμβουλευθεί ο θεράπων ιατρός, ήταν πλήρης ως προς το σημείο αυτό.

Δείτε περισσότερα εδώ.