ΑΠ 1216/2019

Απόσβεση της εγγύησης

Απόσβεση της εγγύησης όταν από πταίσμα του δανειστή κατέστη αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη. Η εφαρμογή του άρθρου 862 ΑΚ δεν επηρεάζεται από την τυχόν παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση διζήσεως του άρθρου 855 ΑΚ. Ο εγγυητής έγκυρα παραιτείται εκ των προτέρων από το ευεργέτημα του άρθρου 862 ΑΚ, μόνο όμως σε ό,τι αφορά την ευθύνη του δανειστή λόγω ελαφράς αμέλειας.  Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι η αμέλεια του δανειστή είναι βαριά ελέγχεται αναιρετικά.

Δείτε περισσότερα εδώ.