ΑΠ 1087/2019 (Πολ.)

Δηλωτικοί ΓΟΣ

Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του Ν. 2251/1994 –και κατ’ επέκταση του ελέγχου καταχρηστικότητας– Γενικοί Όροι Συναλλαγών που απηχούν αναγκαστικού ή ενδοτικού δικαίου εθνική διάταξη (δηλωτικοί όροι). Ο όρος πιστωτικής σύμβασης με τον οποίο ο εγγυητής παραιτείται από την ένσταση διζήσεως, ευθυνόμενος αλληλεγγύως και για ολόκληρο το ποσό ως αυτοφειλέτης, αναπαράγει το περιεχόμενο του κανόνα του άρθρου 857 ΑΚ, χωρίς να εισάγει απόκλιση από αυτόν ή να τον συμπληρώνει∙ πρόκειται επομένως για δηλωτικό όρο, εξαιρούμενο του ελέγχου καταχρηστικότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.